Algemene voorwaarden

1. Definities

 • Aankomst: de begindatum van de periode waarvoor de Overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder is aangegaan.
 • Accommodatie: alle vakantiewoningen t.b.v. recreatieve doeleinden.
 • Accommodatieverstrekker: de eigenaar van de in verhuur uit te geven vakantiewoningen.
 • Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten die gesloten worden voor de huur van een Accommodatie bij de Accommodatieverstrekker tussen Huurder en Verhuurder.
 • Beheerder: de door de Accommodatieverstrekker aangestelde beheerder van de in verhuur gegeven Accommodatie.
 • Faciliteiten: alle voorzieningen binnen of buiten de Accommodatie waarvan op basis van de Overeenkomst gebruik kan worden gemaakt.
 • Gasten: alle personen die vallen onder het begrip Huurder en Medehuurder en gebruik maken van de Accommodatie en/of voorzieningen.
 • Medehuurder: de personen die door de recreant bij de boeking worden aangemeld en/of deel uitmaken van het reisgezelschap.
 • Verhuurder: de partij waarmee de Huurder een Overeenkomst aangaat. Deze is aangegeven onderaan het kostenoverzicht.
 • Overeenkomst: de overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie met de daarbij behorende algemene voorwaarden.
 • Huurder: de (rechts)persoon die de boeking maakt en de Overeenkomst aangaat.
 • Reissom: de huurprijs voor de Accommodatie inclusief eventuele kortingen en exclusief eventuele bijkomende kosten.
 • Schriftelijk: per brief of email.
 • Waarborgsom: een bedrag dat in rekening kan worden gebracht als voorschot op eventuele schade/extra schoonmaakwerkzaamheden, die tijdens het verblijf door (toedoen van) de gast wordt veroorzaakt. Ook eventuele openstaande posten kunnen met de waarborgsom worden verrekend. De waarborgsom wordt binnen 7 dagen na vertrek teruggestort mits het rekeningnummer van de recreant bekend is en geen schade als boven aangegeven is geconstateerd.
 • Website: de website(s) van de Ondernemer die gebruikt is voor het maken van de Overeenkomst.

Daar waar een definitie in het enkelvoud is geformuleerd, geldt deze ook voor het meervoud en andersom.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder betreffende huur van Accommodaties. Deze Algemene Voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van de Overeenkomst.

3. Overeenkomst en reserveren

Er kan alleen online een Accommodatie worden gereserveerd. Er komt een Overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder tot stand zodra de Verhuurder de reservering heeft bevestigd. Zolang Huurder de betaling van de huursom niet heeft voldaan, is Verhuurder te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Een Overeenkomst kan slechts worden aangegaan door een Huurder die 25 jaar of ouder is.

Indien Medehuurders van de Huurder jonger dan 25 jaar zijn, dient de Huurder gedurende het volledige verblijf van die Medehuurders die Medehuurders te vergezellen. De Verhuurder kan ook andere bijkomende voorwaarden stellen. Als de Huurder geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen is er mogelijk iets mis gegaan bij de reservering en dient de Huurder contact op te nemen met de Verhuurder. Er kan dan nog geen beroep op de reservering worden gedaan.

Telefonisch reserveren

De Huurder kan eventueel telefonisch een reservering plaatsen. Met een telefonische reservering komt een Overeenkomst meteen tot stand. De Verhuurder vult online de boeking in en stuurt een betalingsverzoek. Deze moet binnen 2 dagen worden voldaan.

Kostenoverzicht

Na controle en verwerking van de online reservering, ontvangt de Huurder van de Verhuurder een kostenoverzicht per e-mail. Als dit kostenoverzicht niet binnen 5 dagen na reserveren wordt ontvangen, dient de Huurder contact op te nemen met de Verhuurder. Eerder kan door de Huurder geen aanspraak op de reservering worden gedaan. Eventuele onjuistheden in het kostenoverzicht dienen binnen 24 uur aan de Verhuurder te worden doorgegeven.

Herroepingsrecht

Gemaakte reserveringen zijn onherroepelijk bindend voor de Huurder. Een herroepingsrecht zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op diensten betreffende de huur van Accommodaties.

Huurder

 • De Huurder moet minimaal 25 jaar zijn op het moment van boeken;
 • De Huurder is aansprakelijk voor alle Medehuurders die worden aangemeld en die hem/haar vergezellen; en
 • Alle correspondentie wordt gevoerd via de contactgegevens van de Huurder.

4. Annuleren of wijzigen van de Overeenkomst

Annuleren door de Huurder

Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de Huurder of zijn plaatsvervanger dit schriftelijk of telefonisch (tijdens kantooruren) aan de Verhuurder doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden.

Na annulering ontvangt de Huurder van de Verhuurder een annuleringsnota. Hierin staan de kosten van de annulering omschreven. Naast de verschuldigde reserveringskosten is de (mede)Huurder de volgende bedragen aan de Verhuurder verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 92ste dag (exclusief) voor aankomst: 15% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 92ste dag (inclusief) tot de 62ste dag (exclusief) voor aankomst: 50% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 62ste dag (inclusief) tot 31ste dag (exclusief) voor aankomst: 75% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 31ste dag (inclusief) tot 1dag (inclusief) voor aankomst: 90% van de reissom;
 • Bij annulering op de dag van aankomst of later: 100% van de reissom.

In veel gevallen is het aan te bevelen een annuleringsverzekering af te sluiten.

Annulering door de Verhuurder

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is de Verhuurder gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan:

 • Dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast, brand of wanprestatie van de Accommodatieverstrekker);
 • Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van de Accommodatie door de Accommodatieverstrekker, een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van de Accommodatieverstrekker).

De Verhuurder stelt de Huurder hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte. De Verhuurder zal in dit geval trachten een gelijkwaardige Accommodatie aan te bieden tegen dezelfde reissom. Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de Huurder gaat niet akkoord met het geboden alternatief, gaat de Verhuurder over tot het terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde huursom zonder dat de Verhuurder aan de Huurder enige schadevergoeding verschuldigd is.

Wijzigen

Wanneer een Huurder een Overeenkomst wil wijzigen is dat mogelijk tot 28 dagen voor aankomst. De boeking mag na wijziging niet goedkoper dan de oorspronkelijke boeking zijn. Voor deze wijzigingen kunnen wijzigingskosten worden berekend.

Indeplaatsstelling

Indien de reservering geheel wordt overgedragen aan een derde, moet de Huurder dit schriftelijk aangeven bij de Verhuurder. Voor deze wijzigingen worden wijzigingskosten berekend. Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen.

5. Financiële bepalingen

Betalen

Na het afronden van de reservering moet de Huurder de rekening per direct voldoen. Dit kan via direct bankoverschrijving (SEPA), overboeking op ons IBAN nummer (met reserveringsnummer) of IDEAL. Het totaalbedrag moet altijd volledig voldaan zijn om de reservering te bevestigen.

Niet betalen binnen de betalingstermijn

Wanneer de Verhuurder niet tijdig de betalingen heeft ontvangen, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden (te annuleren) .

6. Verplichtingen (mede)Huurder

De Huurder en Medehuurder en hun eventuele Gasten zullen de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden nakomen. Niet nakomen van deze verplichtingen zal worden gezien als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst wat leidt tot schadeplichtigheid van de Huurder ten aanzien van de Verhuurder. Bovendien geeft dit de Verhuurder het recht de Overeenkomst te ontbinden.

7. (Gebruik) Accommodatie

Staat van de Accommodatie en aard van gebruik

De Accommodatie wordt in goede staat aan de (mede)Huurder ter beschikking gesteld. Indien de (mede)Huurder van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de Verhuurder.

 • Huurder is verplicht de Accommodatie en de daartoe behorende inventaris, zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in nette staat achterlaten. Alle schade welke door de Huurder of Medehuurder aan de Accommodatie is aangebracht, dient door Huurder voor vertrek aan de Verhuurder te worden gemeld en dient direct te worden betaald. Dit kan zowel contant, via internetbankieren of via betaalverzoek door de Verhuurder.
 • Huurder dient de in de woning aanwezige inventaris en decoratie terug te plaatsen zoals Huurder deze heeft ontvangen. Het verslepen van bedden en kasten naar andere ruimtes is niet toegestaan.
 • Als de Accommodatie niet veegschoon of beschadigd wordt achtergelaten, is de Verhuurder gerechtigd zijn schade te verrekenen met de waarborgsom.

Maximaal toegestane personen

Het gebruik van de gereserveerde Accommodatie met meer dan het voor de Accommodatie geldende maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) als vermeld op de website is niet toegestaan. De Verhuurder kan in dit geval de (mede)Huurder het gebruik van de Accommodatie ontzeggen. Deze heeft hierbij geen recht op restitutie.

Het is niet toegestaan bezoekers te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de Verhuurder.

Huisdieren

Een huisdier is enkel toegestaan als dit uitdrukkelijk staat aangegeven.

 • Aanmelding van een huisdier na de reservering zal beschouwd worden als een wijziging.
 • Het onaangemeld meenemen van huisdieren kan aanleiding zijn voor de Verhuurder om de toegang tot de Accommodatie te weigeren.
 • Aan het meenemen van huisdieren zijn extra (schoonmaak)kosten verbonden.
 • Huisdieren dienen te allen tijde aantoonbaar te voldoen aan de in Nederland geldende gezondheids- en inentingseisen. Het niet voldoen aan deze eisen of het niet kunnen aantonen dat wordt voldaan aan deze eisen, kan aanleiding zijn voor de Verhuurder om het huisdier niet in de Accommodatie toe te laten.

De Huurder is en blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade die door het huisdier wordt toegebracht aan de Accommodatie.

7. Reisinformatie

Aankomst en vertrek

De tijden van aankomst zijn altijd vanaf 16:00 in de middag en de tijden van vertrek zijn altijd uiterlijk om 10:00 in de ochtend, ongeacht de dienstregeling van Wagenborg Passagiersdiensten. In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek blijven de kosten voor de gehele gereserveerde periode verschuldigd.

8. Klachten

Indien een Huurder tijdens het verblijf een klacht heeft, kan deze gemeld worden bij de Verhuurder teneinde de Verhuurder in de gelegenheid te stellen om deze klacht op te lossen. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan tot twee weken na thuiskomst de klacht Schriftelijk ingediend worden via info@noordzeeameland.nl. Daarbij dient opgave te worden gedaan van de klacht, het eventuele reserveringsnummer, de contactgegevens van de Huurder en alle andere informatie die voor de Verhuurder bij de afhandeling van de klacht nuttig kan zijn.

9. Reissom en kosten

Een combinatie van kortingen is niet mogelijk.

 • Verhuurder behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien verhoging van overheidsheffingen of belastingen daartoe aanleiding geven.
 • Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte reserveringen.
 • Kortingsacties zijn maximaal 12 maanden geldig.

10. Aansprakelijkheid

 • Verhuurder en Accommodatieverstrekker zijn niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (mede)Huurder door welke oorzaak dan ook.
 • Het gebruik van de Accommodatie en faciliteiten is voor eigen risico van de (mede)Huurder.
 • Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, vuurwerk, auto’s of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van de Accommodatie.
 • De (mede)Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (mede)Huurder.

Aansprakelijkheid Huurder

Tijdens het verblijf is de Huurder aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de Accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte Accommodatie behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen de Accommodatieverstrekker en de Huurder.

11. Privacy

Een verwijzing naar het privacystatement van de Verhuurder kunt u op de website terug vinden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Het Nederlandse recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.
 • Geschillen aangaande de Overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

13. Overige bepalingen

De Huurder is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke wijziging in zijn of haar contactgegevens onmiddellijk aan de Verhuurder te melden.

14. Accommodatiereglement

De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Huurder en Verhuurder, dit Accommodatiereglement en het reglement voor groepen en of specifieke gevallen vormen het één geheel.

Aankomst en vertrek

In de reisinformatie is aangegeven vanaf welk tijdstip de accommodatie beschikbaar is.

Energie (water/stroom)

Per Accommodatie kunnen verschillende maxima voor de stroomsterkte gelden. De Huurder dient ervoor te zorgen dat de gebruikte elektrische apparaten deze hoeveelheid niet overschrijden.

Bij stroomuitval zal de Huurder eerst de eigen zekeringen controleren alsmede de zekering in het stroomkastje alvorens de Beheerder te roepen. De elektrische apparaten dienen bij een stroomstoring te worden uitgeschakeld als deze niet automatisch uitgeschakeld zijn.

Het is niet toegestaan een elektrische auto op te laden anders dan op de hiervoor ingerichte en als zodanig aangeduide parkeerplaatsen. Overtreden van deze regel kan leiden tot een eventuele borginhouding.

Faciliteiten van de Accommodatie

Het gebruik van de faciliteiten van de Accommodatie geschiedt op eigen risico.

Gebruik Accommodatie

De Accommodaties beschikken elk over een persoonlijke inrichting. Het is niet toegestaan meubilair dat in de Accommodatie hoort mee naar buiten te nemen.

De Huurder is verplicht de Accommodatie en de onmiddellijke omgeving daarvan te houden in nette en ordelijke staat. Afval dient te allen tijde te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers of afvalbakken.

Indien de gast niet aanwezig is in, om of op de Accommodatie, dienen alle losse zaken zoals fietsen, speelgoed e.d. rondom de Accommodatie te zijn opgeruimd, te zijn opgeborgen en uit het zicht te zijn geplaatst.

Het is niet toegestaan partytenten te plaatsen bij of op Accommodaties zonder toestemming van de Verhuurder. Ook zijn drones zonder toestemming van de Verhuurder niet toegestaan.

Huisdieren

Voor zover huisdieren worden toegelaten geldt het volgende:

 • niet gekooide huisdieren dienen te allen tijde te zijn aangelijnd, behalve binnen een Accommodatie;
 • de huisdieren dienen op de daartoe aangewezen plaatsen te worden uitgelaten. Indien dergelijke uitlaatplaatsen niet aanwezig zijn, dienen de huisdieren buiten de Accommodatie te worden uitgelaten op de toegestane plaatsen. Ingeval van “ongelukjes” dient de begeleider van het huisdier zelf te zorgen voor verwijdering van deze vervuiling.

Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wettelijke vereisten die aan het meebrengen en het verblijf van huisdieren worden gesteld.

Hygiëne en onderhoud

 • Het achterlaten van etenswaren in de Accommodaties is in verband met de hygiëne en het voorkomen van ongedierte ten strengste verboden.
 • Afval dient in de daarvoor bestemde (gescheiden) containers te worden gedeponeerd.
 • Grof afval zoals pallets, witgoed, tuinstoelen, grondkleden, etc. mogen niet in de Accommodatie worden achtergelaten, tenzij met toestemming van de beheerder op een daartoe aangewezen plaats.
 • Het is niet toegestaan in de containers groenafval (snoei- en maaiafval) te deponeren.
 • Het is verboden bloemen te plukken, takken of struiken los te trekken of spijkers in bomen te slaan.
 • Ook het graven van gaten en het beschadigen van (openbaar) groen is niet toegestaan.

Gebruik en inlevering sleutels, pasjes etc.

Voor uw aankomst krijgt u bericht van de Ondernemer inzake de code van het sleutelkluisje waar de sleutel van de Accommodatie te vinden is. Bij vertrek dient de Huurder de sleutel achter te laten in het sleutelkluisje.

Bij het verlies van sleutels, etc. worden kosten in rekening gebracht. (ter zake van sleutels is dit een bedrag van € 75). Het is niet toegestaan sleutels in gebruik te geven aan anderen dan (mede)Huurders.

(Nacht)rust en overlast

Huurders dienen zich correct te gedragen en alles na te laten wat redelijkerwijs aanstoot of overlast kan geven. Tussen 23.00 en 07.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Huurders dienen deze nachtrust strikt na te leven. Dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai.

Het is niet toegestaan muziekdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen die geluidsoverlast (kunnen) veroorzaken op een dusdanige manier te gebruiken dat overlast wordt veroorzaakt. Met het ontvangen van een klacht staat de overlast in principe vast.

Onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden/storingen

De Verhuurder behoudt zich het recht voor om vanaf 10:00 uur (schoonmaak)werkzaamheden rond de Accommodatie te (laten) verrichten.

Spoedeisende storingen die aan de Verhuurder van de Accommodatie zijn gemeld, worden zo spoedig mogelijk opgelost.

De Verhuurder heeft altijd het recht de verhuurde Accommodaties te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder dat de Gastrecht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen. Tevens heeft de Verhuurder het recht gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat de Huurder daarvoor recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie.

De Verhuurder zal een dergelijk bezoek tijdig aankondigen. In spoedeisende gevallen mag de Verhuurder afzien van een dergelijke aankondiging.

Veiligheidseisen

 • Met het oog op calamiteiten en af- en aanvoer (van hulpdiensten) moeten paden en toegangswegen altijd vrij blijven van motorvoertuigen en overige obstakels.
 • Het is niet toegestaan reparaties aan motorvoertuigen te verrichten en/of motorvoertuigen te wassen tenzij daarvoor een expliciete mogelijkheid wordt geboden.
 • In de Accommodaties is open vuur ten strengste verboden. In verband met brandgevaar is het laten branden van kaarsen zonder dat er iemand aanwezig is, het weggooien van brandende sigaren, sigaretten en lucifers verboden. Eveneens is het aanwezig zijn van brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen verboden.
 • Het gebruik van een barbecue is toegestaan in de periode maart tot en met september en mits deze minimaal 3 meter van bomen, struiken, schuttingen, gebouwen en de accommodatie staat. Tevens dient er binnen handbereik van de barbecue een emmer met ca. 10 liter water klaar te staan voor noodgevallen. Als brandstof voor de barbecue mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van elektriciteit, gas, houtskool en briketten. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme droogte of op last van de gemeente) het gebruik van een barbecue te verbieden.
 • Zelf meegenomen elektriciteit-, gas en/of waterinstallaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen.
 • LPG-tanks anders dan gebruikt voor de aandrijving van een motorvoertuig, zijn verboden. Olieverwarming is eveneens verboden.
 • Indien door welke oorzaak dan ook brand ontstaat, dient de Huurder onmiddellijk alarm te slaan zodat de brand zo spoedig mogelijk kan worden geblust.

Tevens is het verboden:

 • overmatige alcohol te gebruiken binnen en buiten de Accommodatie;
 • soft en hard drugs te gebruiken of in bezit te hebben; en
 • volgens de wet verboden wapens in bezit te hebben.

Verloren/gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen bij de Verhuurder worden afgegeven. Op verzoek van een eventueel al vertrokken Huurders kan het gevonden voorwerp voor rekening en risico (onder rembours) van deze Huurders aan hem of haar worden nagezonden. De Verhuurder is nooit aansprakelijk voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp.

Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich niet meldt binnen een maand na afgifte van het gevonden voorwerp, wordt aangenomen dat de eigenaar het bezit hiervan heeft prijsgegeven. Verwijdering van het terrein/ontzegging van de toegang.

Alle Huurders dienen de in de Algemene Voorwaarden en het Accommodatiereglement opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van de Verhuurder. In geval van overtreding van deze voorwaarden en regels evenals in geval van het niet opvolgen van aanwijzingen is de Verhuurder gerechtigd de Huurder te verwijderen van de Accommodatie waarbij verdere toegang tot de Accommodatie zal worden ontzegd, zonder dat de Huurder recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van en/of korting op de betaalde of nog te betalen (huur) sommen, onverminderd het recht van de Verhuurder om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt.

Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter vrije beoordeling van de Verhuurder, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de Huurder de toegang tot de Accommodatie worden ontzegd. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij een (eerste) waarschuwing een extra waarborgsom van de Huurder te verlangen. Indien die extra waarborgsom niet onverwijld wordt voldaan, is de Verhuurder gerechtigd de Huurder die de waarschuwing heeft gekregen, te (laten) verwijderen en hem/haar de toegang tot de Accommodatie te ontzeggen.

15. Reglement groepen en/of specifieke gevallen

Algemeen

De Verhuurder behoudt zich het recht voor in bepaalde situaties en periodes een extra waarborgsom te vragen. Op grond hiervan is de Verhuurder gerechtigd aan elke groep (of gezin) een waarborgsom van minimaal €50,00 tot €500,00 per persoon in rekening te brengen.

De Huurder die heeft geboekt voor een groep wordt verzocht zich te allen tijde bij aankomst van de groep bij de Beheerder te melden. De Verhuurder zal hem of haar (kunnen) vragen om zijn of haar identiteitsbewijs te tonen en hem of haar tevens (kunnen) verzoeken om opgave van de namen van de groepsleden. Daarnaast zal de verschuldigde waarborgsom van €50,00 tot €500,00 per persoon direct moeten worden voldaan.

Iedere Gast is op eerste verzoek van de Verhuurder verplicht zijn identiteitsbewijs te tonen.

De Gasten aanvaarden de gemeenschapsnormen en zullen geen activiteiten uitvoeren, die verontreinigend, gevaarlijk, schadelijk, storend, ongezond en/of overlast veroorzakend voor de omgeving zouden kunnen zijn.

Indien bij aankomst, of tijdens verblijf wordt geconstateerd dat er sprake is van alleenreizende jongeren (personen die de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hebben en reizen zonder hun ouders en/of verzorgers dan wel andere begeleiders die 25 jaar of ouder zijn), terwijl de boeking is verricht door een derde die 25 jaar of ouder is, behoudt de Verhuurder zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van de reissom.

De Huurder die boekt terwijl alle medehuurders jonger zijn dan 25 jaar, dient te allen tijde de groep te vergezellen. Zodra wordt vastgesteld dat deze Huurder niet is gearriveerd of eerder is vertrokken, om welke reden dan ook, dan wordt de groep beschouwd als “alleenreizende jongeren” en zal deze als zodanig behandeld worden conform de algemene voorwaarden.

Gevolgen van het overtreden van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen

 • In geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden, zal in principe eerst een waarschuwing gegeven worden waarbij, als dat nog niet is gebeurd, een extra waarborgsom betaald dient te worden van minimaal €50,00 tot €500,00 per persoon. Deze eerste waarschuwing zal schriftelijk worden uitgereikt.
 • Afhankelijk van de ernst van de overtreding, maar in ieder geval bij een tweede overtreding, zullen de Huurder en meereizende Medehuurders een boete verbeuren van minimaal €50,00 tot €500,00 per persoon per overtreding, welke boete met de eventueel betaalde (extra) waarborgsom kan worden verrekend, onverminderd het recht aanvullende schadevergoeding bij hen in rekening te brengen. Indien de overtreding voortduurt, wordt de boete opgelegd per dag en voor elke dag dat de overtreding voortduurt. In gevallen waarin nog geen waarborgsom is betaald, dient deze boete bij de Verhuurder direct te worden voldaan. Indien de boete niet vóór vertrek wordt voldaan, zal deze door middel van een factuur in rekening gebracht worden.
 • Indien een overtreding naar het oordeel van de Verhuurder zo ernstig is dat voortzetting van de Overeenkomst niet van hem verlangd kan worden, is de Verhuurder gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden (zonder voorafgaande waarschuwing). De gehele groep (of gezin) zal dan onmiddellijk uit de Accommodatie worden verwijderd en de toegang worden ontzegd, zonder restitutie van de reissom inclusief bijkomende kosten en de betaalde waarborgsommen. In dat geval zal dit schriftelijk ter plaatste worden medegedeeld.
 • Bij het geven van een (eerste) waarschuwing dient de Huurder of een van de Medehuurders hiervoor (ook namens de groep of het gezin) te tekenen. Bij het niet tekenen wordt dit gezien als een weigering zich aan de regels te houden en kan de Verhuurder overgaan tot het ontbinden van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en ontzegging van de toegang zonder restitutie van de betaalde reissom en de betaalde waarborgsommen.

Onvoorziene gevallen

Voor die gevallen die niet zijn geregeld in de Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht, inclusief de toepasselijke regels uit het Burgerlijk Wetboek, van toepassing.